سوزجوگ

A

ACAVAZ, ƏCƏVƏZ: ağcəvəz, solğun, rəngi qaçmış, zayıf

ACI: acılıq (bakı), uca ot, ondan çalğı düzəlir, (qaxırtdan nazık olar)

ACIMAQ/ACITMAQ: yoğrulmaq/ yoğrultmaq (xəmiri acıtmadan yapma)

AÇAR: qıfıl (kilit: açar)

ADAMCIL: insan qanına, haris olan, vahşı, adama hücüm edan

ADDABUDDA: alatala, qeyri münəzzəm, biri ola-biri olmaya

ADDAMAC: addama (naxçıvan), çaydan, arxdan keçrnək üçün düzaldilmiş keçid (daşdan düzələr), addamacdan atıldıq-birdən suda oturduq – addamacaı su yıxmış – ....

ADDANDIRMAQ: atlandırmaq, ata mındırmək, yola salmaq, bəzəmək, işə salmaq

AFI: dinc olmayan, yaman, zirik (uşaği afi uşaq dir)

AĞ: şalvarin qabağdan ortasi, şalvar aği,
ağin kəsrəm: dədəsin yandirram, biləsin çətin döyərəm

AĞA BALASI: eymin və fuğara uşaq, ağa zade

 AĞABACI, GƏLİN BACI: böyük qardaçin arvadina xitab edərlər.

AĞABACI: böyük baci, xanim baci (xanimlar özlərindən böyük və yaşli qadina diyərlər)

AĞADOSTU: seyid xanimina diyərlər

AĞAQIZI: seyid qizi, (seyid olan qadina xitab edərlər)

AĞARAN, AĞARANTI: süd məhsullari

AĞARTMAQ: ağ eləmək, bildirmək, yaydirmaq, üstün vurmaq, abartmaq
GÖZ AĞARTMAQ: چشم غره رفتن
bu sözü ağartma, qoy üstü örtülü qalsin.

AĞBACI: ağabacı

AĞGÖZ: gözü ağ, xəsis, üzü boz

AĞIZ-BOĞUZ: ağız-buğuz, ağzına dək, dop-dolu, ağzına caq, çuvalları ağız-boğuz doldurub

AĞIZDANDIRMAQ: təzə doğulaq hayvan balasın sıftah anasına amışdirmək, ağız amizdirmək (quzu ağızlanmadı, biləsin soyuq alıb öldü)

AĞIZDIQ: qapazliq,qapazdiq, ağiz tutan ayqac

AĞMATAN: dərisi ağ göyçək xatın (özəlliklə qız xanım)

AĞNAMAX: üçüb-tökülmək, dam ağnadı
ağnatmağ: diğirlətmək

AĞTÜK: qoyun qismi

AXAR-BAXAR: işin axar-baxarına bax

AXIR:  axur, içi yonulmuş ağac (davar su içib ot yemək için)

ALABULA: rəngbərəng

ALACA: rəngli, fərqli, ayrıca qalmış (başın alaca vurub: tükü oyan-buyanda qalıb), yetişməmiş, kal

ALAÇƏLPO: yelinən yağan sulu qar (bayram ayı yağar)

ALADAĞ: tatavaz, yarıpişmiş, alaçiy, alapört

ALAQOLAY: başdan sovma, birtəhər, qolayca

ALATƏLƏKƏ, ALATƏLƏKEY: birtəhər, alaqolay, qolay (alatələkə iş görər, biləsin alatələkə yola saldıq) موقت

ALATOR, ALATORAN: dan açılan çağ, yarım ışıqlanan hava (gorg-o-miş)

ALAZDAMAQ: ALZLAMAQ, ütmək, lütləmək, yandırmaq, korlamaq (od qaşın alazdadı)

ALDİLİ OXUMAQ: hiylə gəlmək, al etmək

ALIZ: solğun, məriz, büzmüş, naxoş, bekef

ALIZLAMAQ: solmaq, mərizləmək, naxoşlamaq

AMAMNABƏND: qolay, davamsız, şol (dirək asıb amanabənd, adam qorxur dama gedə)

ANNAĞ: mərifət, qanacaq

ARXA: nəsl, törəmə (arxa döndikcə uşaqlar yadlaşır)
arxa durmaq: hami olmaq, belın əl çalmaq, himayət etmək

AŞIRMAX: yemək, hortmaq, hortdamaq, birdən və görməmişcə yemək

AYAMA: qondarma, saxta, qolay (bu kişinin belə ayama işləri var!)

AYAZIMAQ: ayzlanmaq, havanin soymasi, soyuq havada bulutlarin dağilmasi

AYRANAŞI: dovğa

AYRANVERMƏZ: xəsis, (ayran ver ayransıza, heç dovran qalmaz sıza),

AYRI-UYRU: başqa, alahı

AZA: çöldə qurumuş qara mal təzəyı
Təzək: at-ulaq azası (az təzəyi, at əzi, eşşək əzi
Qığ: qoyun-keçi nin narın və yumuru təzəyi (qoyun qiğlər)
Büyən: qoyun-keçi nin iri və yaş təzəyi (göy yiyən davar büyənlər)
Zəbəğ: davarın göy yiyəndə yaş qığı və yerə yapışar onun çox iti və pis iyi olar.

AZAN, AZQIN, AZIX: azmış, azağan
azqıntı: azma

BURNU YELLI: məğrur, havalı

BADAMÇA: çol badamı putası

BADDAĞ: batlaq, palçıq, zığ

BAĞLAMAQ: tikmək, qayırmaq (palan bağlamaq)

BAĞIRDƏLƏN: bağırçatladan, qorxuducu, bədtərkib

BALAĞ: gamış balası

PAMPA, POMPA: iri tikə, loğma
pompalamaq: iri tikə götürməklə ağızda zorla yerləşdirərək yemək.

Bəlxi: balxı (borçalı, qazax), maymaq, gay

BOMBOZ: lap boz, rəngi solmuş

BAIŞIN BITDƏMƏĞ: başın batırmaq, öldürmək, sər be nist kərdən(fars)

BAŞ APARMAQ: qaçmaq,itilmək (atı baş aparır: yağılık edir)

BARIMAQ: yaramaq, eynimək, bayımaq, xoşbəxt olmaq
barındirmaq: yarındırmaq, eynitmək, bayındırmaq

BAYAT: qalmış, çağından keçmiş (bayat yemək)
bayatımaq: bayat olmaq
bayat eləmək, bayatın çıxarmaq: çağından keçırtmək, şorun çıxartmaq

BECƏ: əbəs yerə, boş yerə

BƏCIDDƏMƏK: bəcidləmək, sürətləndirmək, şiddətləndirmək (yağış bəciddəyib)

BEDAHAT: narahat, sıldırım, çətin, zülmat (daşaltı-yer adı- bedahat yerdi)

BAŞƏYƏX: başələyəx, başayax, kəlləpaça

BAYDA: bir bayda süt içər

BELIBAĞLI: hamı sı olan, himayət olunmuş, dalında durunmuş, adamı olan

BERI: davarın sütü sağılan qazan və yer, (qoyun var özü beriyə gələr, qoyun var gətirsən beri dağıdar) (örü:  yaylaqda sürü sağılan ərxəc)

Babanək: bəbənək, yəməli ot adı dır, qara babanək = sulu babanək

BƏDDƏMƏX: bədləmək, yapışdırmaq, giriftar etmək, vermək, yaxasına salmaq (bazarda bu ölü malı mənə bəddədilər, bu səfey arvad atam mənə bəddədi)

BEDOV: hazir cavab, söz altında qalmayan, yaman və zirik (yerdən durannan mənlə bedov-bedov eleyir)

BƏLİM: xərmən döyüləndən sora yerdə qalan küləş, iri saman

BƏLKİM: bəlkə (fars?)

BELLİK: bu arxdan bir bellik su  arxır.

BEYTİN: işsiz, avara
beytin-becətin dolanmaq: beytin-beytin dolanmaq, əlibekar dolanmaq, işləməmək, boş-boş qalmaq, avara-avara gəzmək

BƏRƏMUM: qaramum, baramum

BƏRƏ: mənfəət (bu iş mənə bərə bağışlamaz), ev, xanıman, var-yox, mərə (bərəpozan uçaq: ata varın yox edən, dağıdan),  paça, qıç (oxxədə yol gedmişəm bəd-bərəm tutulub)

BƏRK\BƏRKİMƏK\BƏRKİMƏK: dayanmaq, qəbul etməmək (o alver də çox bərk adam dır, mən dedim o bərkidi)

BƏRKOV: bərk və ayaq durmayan yer, sıldırım (daşaltı bərkov dur)

BUDAMAX: əl saxlamadan vurmaq, döymək
budarrmax: budarlamaq, budalamaq, budamaq

 

B

BUŞQU: ərrə, müşar

BEÇİ: keçi

BEÇAN: çəpiş

BƏBBO: şana pibbik, hodhod

 BİC: naqola, şeytan, zinatoxum

BİCƏLƏK: xırdaca, naqola, yaşa dolmamış (bu  hayvan bicələyinə döğub: tez və haqqı olmadan doğub)

BİNƏM: uyğun, münasib

BİRİKMƏK: təngikmək, darıxmaq, bezikmək

BİRKAR: birlikdə, biryerdə, bahəm

BİTBƏBİT: çox diqqətlə, dənə-dənə

BOĞANAQ: qasırğa, tifan, burulğan

BOĞACCIL: boğazcıl, qarın qulu

BOL-SOL: artıqraq, çox, gərəkdən artıq
boluna-soluna yeyir

BOLLAMAĞ: selləmək, çox olmaq, artıqraq olmaq

BIYOL\BIYOLLARIM\BIYOLUM:boyl, sonra, deməli  (işini qutar, namaz qıl, bıyol çörək ye)

BOYABOY: bərabər, bir boyda

BOZ: həyəsız, utanmaz (çox üzü boz adam dır)

BOZARMAQ: boz boyali  olmaq, xarablaşmaq, pozulmaq, qarışmaq, rəngi qaçmaq (hava bozarıb, yağışı var\ bom-boz bozarıb: lap boz olub, bətər rəngi solub)

BUDURANA:  budur, budur ha

BURXAŞ\BURXAC: yolun və çayda suyun dönən yeri

BURCUTMAQ: incə burxutmaq, başdan eləmək

BURMAC: burma, burulmuş heyvan, axtalanmış heyvan

BUDANA: budur

Bızoçu: bızov otaran

C\Ç

 

CACIĞ: yeməli bitki adı, diyərlər qarın üçün yaxçı dir, ancaq yiyəndə bir az qarın ağrışı gətirər.

CƏBƏĞ: qurbağa cəbəği

CANAXLAMAĞ: canıxdırmaq, cana gətirmək

CAR: dar, darrığ, darlıq (daş carı)

CARÇI: car çəkən

CARRAMAĞ: car çəkmək, səsləmək

CECİK: ağzın yanları (elə yeyir cecikləri cirilməkdə, cecigüvü cirrəm)

CAYMAQ: yoldan çıxmaq, azmaq

Calax: kök, ətli

CƏFƏNG: cəvəx,  ayan-çayan, yararsız söz

CƏLLEY: əngov, verrac, yanşaq, çox danışan

CƏMƏ: orağ ilə bir dəfə də götürülə bilən ot topası

CƏMƏLƏMƏK: toparlamaq, cəmə düzmək, höyləsək yığışdırmaq (çörəkləri cəmələdi  aprdı bəzə qalmadı)

CƏLƏ: dam, tozaq, bərk sapdan cürlənən kəhlik tutma toru

CƏLƏB: zayıf, arıq (quzunun cələbin ayırdı, şaxsalın satdı)
cələbliğ: arıqlıq, zayıflıq

CƏNCƏLƏŞMƏĞ: əlbəyəxə olmaq, deyışmək, cirrəşmək

CİRRƏŞMƏĞ: cərr –o-bəhs etmək, deyişmək

CƏRGƏ: rədif

/ 6 نظر / 167 بازدید
بازاریاب

دوست عزیز سلام اگر تمایل دارید مدیریت قوی تری بر وبلاگ خود داشته باشید،امکانات بیشتری به مخاطبین خود ارائه نمایید و یا یک گام بزرگ برای ورود به دنیای وب مستران بردارید ما توصیه می کنیم همین امروز از امکانات رایگان ارائه شده توسط تیم اندیشه ی برتر نهایت بهره را ببرید و با تبدیل وبلاگ خود به وب سایت خواسته های خود را محقق کنید. هم اکنون اقدام کنید و از امکانات دامین و هاست رایگان برخوردار شوید http://designer.moshakhasat.com همچنین در صورتی که تمایل دارید از طریق وبلاگ خود کسب درآمد کنید آدرس زیر را نیز حتما ملاحظه بفرمایید http://www.moshakhasat.com/index.php?route=information/information&information_id=9 با تشکر 1345418761.45

موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 1451172477

فرید

با عرض سلام و خسته نباشید از ظاهر وبلاگتان این طور به نظر می رسد که برای آن زحمت کشیده اید ما هم می خواهیم شما را در این زمینه یاری برسانیم شما یقینا محدودیت هایی که یک وبلاگ دارد را به خوبی می دانید با این حال بد نیست مجددا آنها را با هم مرور کنیم: وجود یک تبلیغ ناخواسته و نامربوط با محتوای وبلاگ محدودیت در قالب های وبلاگ نداشتن فضای مناسب برای قرار دادن فیلم و عکس و فایل و ... سخت بودن افزودن یک امکان ساده، مانند نظرسنجی،آمارگیر جدید و ... عدم پشتیبانی از امکانات پیشرفته تر با این حال راهی ساده برای حل تمامی این مشکلات وجود دارد تبدیل وبلاگ به سایت به آدرس سایت مراجعه کنید و مراحل را دنبال نمایید و ظرف 24 ساعت از تمامی این مشکلات برای همیشه خلاصی پیدا کنید موفق باشید 519098576

دانشجوی زنوز

دانشگاه پیام نور واحد زنوز استاد ارجمند جناب آقای دکتر ولیپور ،بدین وسیله، ضمن نکوداشت کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور حضرت عالی را که جامعه ی ادیبان را نکو دولتی است ، در کمال محبت و مّودت از مقام ارزنده، سخنان سازنده، تحقیقات وسیع و تالیفات وثیق شما استاد فرهیخته و فرزانه که با گلگشتی جان فزا از ذوق و کلام نقاب از چهره ی عروس معارف و حقایق برمی گشایید و دارالملک آسمان زیبای اندیشه ها را منور می سازید، به رسم تعظیم و تکریم، این تقدیر و تشکر تقدیم ذوق سلیم، رفتار لطیف و گفتار ظریفتان می گردد.

رضا فیضی

با سلام دوست و همشهری عزیزم عید نوروز را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می نمایم بنده رضا فیضی هستم که در انتخابات نهمین دوره مجلس کاندید شده بودم. وبلاگ شما را می بینم و مطالبش را دنبال می کنم و آدرس آن را در لینک دوستان در وب سایت خودم قرار داده ام. چنانچه شما هم مایل به تبادل اطلاعات با بنده در زمینه های مختلف بخصوص مسائل موجود در هشترود و چاروایماق هستید، ضمن ارسال مطالبتان به اینجانب در جهت نشر آنها، لینک وب سایت بنده را هم به لینک دوستانتان بیفزایید تا همشهری های ساکن در هشترود و چاروایماق و حومه و نیز همشهری های ساکن در سایر شهرها، براحتی بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند. آدرس وب سایت اینجانب: www.rezafeizi.ir با آرزوی سربلندی و موفقیت روزافزون برای شما ارادتمند رضا فیضی

علی پور

azrancharge.ir خرید شارژ اینترنتی ساده ومطمئن تنها منبع شارژ اینترنتی در شهرستان هشترود آذران شارژ 6220941تلفن